Hoppa till sidans innehåll

Söka projektstöd


Projektstöd förening

Från och med 1 januari 2020 kommer Idrottslyftets resurser att fördelas som projektstöd till barn- och ungdomsidrott. Syftet med det är att skapa bättre förutsättningar för föreningarna att kunna utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.
Tre övergripande områden prioriteras under 2020—2021. Idrottssvaga områden, få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten och utbildade barn- och ungdomsledare. Med ungdomar menar man åldrarna 13 till 20 år.

Hos Svenska Brottningsförbundet kan brottningsföreningar, anslutna till SBF, söka projektstöd för två av
dessa områden.

1) Utbildade barn och ungdomsledare

2) Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Inom dessa två områden finns även inriktningar där projektstöd söks hos RF-SISU-distriktet. Stöd för projekt i idrottssvaga områden söks endast direkt hos RF-SISU-distriktet.

Riktlinjer projektstöd förening i sin helhet, klicka här.

Området som skapats med anledning av coronapandemin och dess påverkan på föreningarnas verksamhet, Bibehållen verksamhet med anledning av Coronarestriktionerna, kommer att finnas kvar under 2021.Information om ansökningsperiod och kriterier för ansökan, finns här.

Ansökningsperiod

Ansökan om projektstöd hos SBF, ska göras i IdrottOnline. Ansökningar kan beviljas (godkänd för utbetalning) mellan perioden 1 januari 2020 till 31 oktober 2021. Eventuella återstående medel kan efter 31 oktober 2021 inte nyttjas.

Förutsättningar för att få bidrag

• Föreningen ska bedriva eller ha för avsikt att börja bedriva barn- och ungdomsidrott
• Satsning ska avse verksamhet inom perioden 2020 – 2021 och avse insatser framåt i tiden inom perioden.
• Ansökning sker via IdrottOnline
• Föreningen ska ha ett tydligt syfte och mål med projektet.
• Föreningen ska ha en beskrivning av genomförande, tidsplan och budget.
• Föreningen ska beskriva målgruppen för projektet.

Redovisning av erhållet stöd

• Projektstöd som föreningen fått för 2020, ska redovisas och återrapporteras senast 31
december 2020 (men gärna direkt efter avslutat projekt).
• Projektstöd som föreningen fått för 2021, ska redovisas och återrapporteras senast 31
december 2021 (men gärna direkt efter avslutat projekt).
• Erhållet stöd ska vara redovisat innan nya stöd kan beviljas inom samma område.
• Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd enligt plan, beviljas nya medel kommande
projektperiod dvs. 2022–2023.
• Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars 2022 ska återbetala erhållet stöd.

Projektstöd Utbildade barn och ungdomsledare

Aktivitetsledaren (ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar), är den vuxne som möter barn och ungdomar i den idrottsliga verksamheten och som påverkar deras utveckling och upplevelse av idrott. Aktivitetsledaren är en nyckelperson i arbetet med att ge barn och ungdomar en verksamhet där de får må bra, ha roligt och utvecklas. Därför är det viktigt att aktivitetsledaren har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den
idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer som svensk idrottsrörelse har satt upp.

Brottning Grund

Mål: Öka antalet utbildade tränare och ledare inom brottningen. Uppdatera redan utbildade ledare och tränare enligt SBF:s nya utbildningsmodell.
Målgrupp: Barn- och ungdomsledare och -tränare inom SBF:s föreningar.
Sökbelopp: 1700 kr/deltagare

Brottning Fortsättning

Mål: Öka antalet utbildade tränare och ledare inom brottningen. Uppdatera redan utbildade ledare och tränare enligt SBF:s nya utbildningsmodell.
Målgrupp: Barn- och ungdomsledare och -tränare inom SBF:s föreningar.
Sökbelopp: 3500 kr/deltagare

 

Tränarforum

Mål: Utbildningsdag och mötesplats tränare hösten 2021.
Målgrupp: Aktivitetsledare för SBF:s samtliga föreningar.
Sökbelopp: Mer information kommer.


Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Cirka 90 % av alla barn är någon gång med i en idrottsförening och många är dessutom med i flera föreningar eller aktiva inom flera idrotter flera idrotter. Men samtidigt har många idrotter en nedåtgående medlemskurva vad gäller ungdomar. En bidragande orsak är idrottens struktur. Idrottens attraktionsvärde för ungdomar påverkas i slutändan av hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är. 
För att vända utvecklingen handlar det om att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö. Om hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet. Oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Målgrupp: Ungdomar i åldern 13–20 år.
Inriktning: Projektstödet beviljas för att,
• Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
• Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och
inkluderande.
Sökbelopp: 5000 kr

Bibehållen verksamhet med anledning av Coronarestriktionerna

Föreningar som tillhör Svenska Brottningsförbundet, har möjlighet att söka projektstöd för att anpassa sin idrottsverksamhet för barn- och ungdomar efter de restriktioner och rekommendationer som finns. Syftet är att i mesta möjliga mån, kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten som rör idrottsrörelsen /eller som påverkar idrottsrörelsen gäller.

Målgrupp: Barn, ungdomar (7–25 år) och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.
Inriktning: Projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gäller. Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.
Föreningen kan t ex söka stöd för att:

• köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning.
• genomföra annorlunda idrottsverksamheter
• täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar.
Sökbelopp: Max 10 000 kr per satsning

Vid arrangemang av Treklubbsmötet, kan max 3000 kr sökas, utöver maxbeloppet ovan.

Ansökan: Ansök om stöd via föreningens IdrottOnline sida i idrottsmedelapplikationen, välj Projektstöd IF - Bibehållen verksamhet under Coronarestriktionerna. Ansökningar tas emot löpande i IdrottOnline, längst tom 31 oktober 2021

 

Uppdaterad: 29 APR 2020 08:40 Skribent: Lotta Samuelsson
E-post: Adressen Gömd

Nordiska rum 150_.png

 

  

 

Postadress:
Svenska Brottningsförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996323
E-post: info@swedewrestling....