Gå till innehåll
Skånes Brottningsförbund

Startar: 25/03 17:00

Slutar: 25/03 21:00

Årsmöte 2024

Kallelse till Skånes Brottningsförbunds 89:e årsmöte

De till Skånes Brottningsförbund anslutna föreningar kallas härmed till ordinarie årsmöte måndagen den 25 mars 2024 kl. 19.00.
Motioner Skånes Brottningsförbund tillhanda senast 26 februari 2024 via mail till info@skanebrottning.se

Lokal: Mötet kommer att hållas på Malmö Arena Hotell
Adress: Hyllie Boulevard 12, 215 32 Malmö
Förslag till

FÖREDRAGNINGSLISTA:

1 Mötets öppnande, prisutdelning
2 Val av två fullmaktsgranskare tillika rösträknare
3 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som Svenska Brottningsförbundet har upprättat.
4 Fastställande av föredragningslista för mötet.
5 Fråga om mötets behöriga utlysande.
6 Val av ordförande för mötet.
7 Val av sekreterare för mötet.
8 Val av två protokolljusterare.
9 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för tiden 1 januari - 31 december
c) SDF:s revisors berättelse för samma tid
10 Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
11 Val av ordförande i SDF, tillika ordförande i Arbetsutskottet för en tid av ett år
12 Val av två övriga ledamöter för en tid av två år
13 Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
14 Val av 1 revisor och personlig ersättare med uppgift att granska verksamheten, räkenskaper och förvaltning inom SDF för en tid av ett år
15 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
16 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet
17 Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet
18 Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan
19 Behandling av förslag som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av SDF-styrelsens förslag.
20 Fastställande av årsavgift till SDF

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för SDF:et eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till SDF-mötet

Föreningar som inte fullgjort sina skyldigheter till eller ej tillhört Riksidrottsförbundet i två år äger inte rösträtt

Föreningar får representeras av två ombud, av vilket det ena utövar rösträtten
Varje förening har en (1) röst

Endast Skånes Brottningsförbunds fullmaktsformulär godkänns.

Startar: 25/03 17:00

Slutar: 25/03 21:00

Sponsorer

Postadress

Skånes Brottningsförbund
c/o RF-SISU Skåne
Hylliestationstorg 2 3v
215 32 Malmö

info@skanebrottning.se

Besöksadress

Skånes Brottningsförbund
c/o RF-SISU Skåne
Hylliestationstorg 2 3v
215 32 Malmö

Fakturaadress

Skånes Brottningsförbund
Box 4
FE-35194
737 21 Fagersta

faktura@skanebrottning.se